Terms & Conditions

Terms & Conditions

यो साइट सुलभबजार द्वारा संचालित छ । कृपया यी सर्तहरू सावधानी पूर्वक पढ्नुहोस् । हाम्रो सेवा वा हाम्रो वेबसाइट (www.sulabhbazar.com) प्रयोग गरी कुनै सामान खरीद गर्नुअघि हाम्रा नीति तथा शर्तहरु राम्ररी पढ्नुहोस्।यस वेबसाइटको नीति तथा निर्देशनहरु कुनै पनि समय परिवर्तन गर्ने अधिकार सुलभ बजार सँग सुरक्षित रहनेछ । वेबसाइटमा भएका परिवर्तनको बारेमा वेबसाइटको पोस्टबाट तुरुन्त जानकारी गराइनेछ । यस वेबसाइटसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार सुलभ बजार सँग नीहित हुनेछ । धन्यवाद । 

This site is currently run by sulabhbazar.com. Please read all the terms & conditions cautiously before buying goods. All ultimate rights of this website and goods sold from this website will remain with Sulabbhbazar. 

Thank you for giving us the time to read the terms and conditions.